krok zpět  

Vyhledávání:

podrobné vyhledávání

čas načtení stránky
09.08.2022 0:11:04

novinky

starší novinky

Bezvýkopová technologie podpovrchových prostor, vyplňování volných prostor kolem potrubí

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA

NOVÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI "LIKVIDACE" NEŽÁDOUCÍCH PODPOVRCHOVÝCH PROSTOR

Nové technologie zaplňování - (základní informace ke stažení)

Vymezení oblasti nabídky
Cílovým záměrem nabídky je zabezpečit pro zákazníky metodou bezvýkopové technologie "likvidaci" nepoužívaných, havarovaných a "odhozených" podpovrchových kanalizačních, vodovodních a energetických sítí (horizontálního až vertikálního uložení), kaveren, starých podpovrchových chodeb atp.

KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost provádí vyplňování a zpevňování různých podpovrchových prostor a dutin výše uvedenou metodou již řadu let. Používaná technologie je založena na vlastním "know how" a je založena na využívání celé řady receptur ekologicky nezávadných směsí definovaných tokových vlastností.

Základní aspekty technologie
Využitím speciálně silně zahuštěných, např. popílkocementových směsí se dosáhne:

 • dokonalé vyplnění podzemních prostor výplňovou směsí o požadované pevnosti a nepropustností a zajištění hygienické a ekologické nezávadnosti;
 • vyplnění poklesů půd, vozovek, veřejných prostranství, vč. zaslepení neidentifikovatelných přítoků do podzemních prostor;
 • vyplňování volného prostoru kolem kanalizačních sběračů, tvořeným potrubím HOBAS, případně potrubím z jiných materiálů;
 • minimalizace nároků na omezení provozu na veřejných komunikacích, probíhajících nad "likvidovanými" prostory;
 • vysoké kapacitní parametry technologie při výrazně nižších nákladech, než u doposud používaných technologií.


 • Popis technologie
  Vlastní technologie tlakového vyplňování podpovrchových prostor je založena na využití plnících směsí receptur pro daný účel a vřetenových čerpadel typové řady KOEXPRO KTX 80 a KTX 125 atd., přičemž realizaci zázemí tvoří klasické betonárny a automixy.

  Zaplňování se provádí na zakázku (Smlouva o dílo) v souladu s požadavky objednatele systémem "na klíč".

  Technickými parametry technologie se zajišťuje bezproblémové zaplňování horizontálních, šikmých úseků i případně vertikálních úseků. Horizontálně se většinou volí délka zalévaného úseku shodná se vzdáleností stávajících vstupů (šachtic), jinak lze tuto délku řešit do 300 i více metrů.


  Příprava potrubí HOBAS
  ve výkopu před zalitím
  popílkocementovou směsí

  Částečně zalité potrubí HOBAS
  popílkocementovou směsí
  ve výkopu  Reference
 • zaplnění tzv. Havránkova podchodu pod drážním tělesem ČD, 1994 - 95, ČD Ostrava;
 • zaplnění ústí důlních chodeb vycházejících na povrch Dolu ČSA v Komořanech, 1996;
 • první etapa zaplnění prostoru pod objektem zauhlování v Elektrárně Opatovice, 1996;
 • prostoru mezi potrubím HOBAS a betonovými stěnami podpovrchového řečiště, tzv. Orlovské stružky v hlavní komunikaci v Orlové, 1996, povodí Odry;
 • vyplnění prostoru pod drážním tělesem ČD starého řečiště Vrbické stružky, 1997;
 • zaplnění prostoru mezi výkopem potrubím HOBAS na ul. Poděbradova v Ostravě 1, 1997-98;
 • zaplnění mezikruží mezi kanalizačním potrubím HOBAS a betonovou chráničkou ve štole na NH Ostrava;
 • zaplnění teplovodního kanálu a nahlížecích jímek, vč. jímek kompenzátorů na ul. Štrossova v Pardubicích, 1998;
 • zaplnění prostoru mezi potrubím HOBAS a betonovým zdivem kanalizačního propustku pod silnicí Čáslav- Havlíčkův Brod v obci Horka, 1998;
 • zaplnění mezikruží ve štole mezi potrubím HOBAS DN 1400 a obezdívkou štoly, provedenou štítováním DN 2000 v Ostravě-Vítkovicích, 1999;
 • zalévání teplovodních kanálů na Pardubicích - EOP, a.s. Opatovice, 1999, elektrárna Opatovice -
  OPATOVICE a.s.;
 • stavba ČOV Hranice - zaplnění mezikruží ve štole mezi potrubím HOBAS DN 800 a štolou 780 m3, leden - únor 2002;
 • vyplnění kavaren pod sklepními prostory v Hradci Králové v prostoru "Labské kotliny - SUDOP Pardubice s.r.o.
 • utěsňování a zaplňování kanalizačních, vodovodních a teplovodních sítí: Ostrava, Krnov, Valašské Meziříčí, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc - IMOS Zlín s.r.o. (2000 - 2006), Těrlicko - Metrostav, a.s. (2009);
 • střednětlaká velkoobjemová injektáž: Ostrava Karolína (2005);
 • nízkotlaká injektáž: Vodní dílo Bystřička - přehrada (2004) - DEV Company spol. s r.o.;
 • likvidace podpovrchových prostor + zaplňování mezikruží mezi horninou a kanalizačním potrubím: Hranice - Ingstav Ostrava, a.s., elektrárna Opatovice - OPATOVICE a.s., Ostrava - Poruba, Karviná - SBT, spol s r.o., OHL ŽS, a.s. ČR, Tchas spol. s r.o., OHL ŽS, a.s. - SK, Havířov, Banská Bystrica (2008 - 2009)
 • zaplňování mezikruží HOBAS DN 1400: Jirkov u Chomutova (srpen 2012)
 • zaplnění potrubí DN 200: Ostrava, ul. Orlovská (květen 2014)
 • zaplnění potrubí DN 300: Ostrava - Vítkovice (červenec 2014)
 • zaplnění potrubí DN 100 a DN 300: Krnov, ul. Revoluční (říjen 2014)

 •  

  ZAPLŇOVÁNÍ PŘEROV - VÝSTAVBA LEVOBŘEŽNÍHO A PRAVOBŘEŽNÍHO SBĚRAČE S NAPOJENÍM DLUHONIC A KOZLOVIC

  Místo: PŘEROV, ulice Tovačovská
  Objednatel: Stavební společnost OHL ŽS, a.s.
  Plnící materiál: Popílkocementová suspenze CPS 3,5 (pevnost 3,5 MPa) Celkem zaplněno: 1200 m3
  Datum: březen - červen / 2015

  Kanalizační trať dlouhá 425 m byla rozdělena na tři úseky o délkách 125 m, 140 m a 160 m. Jednalo se o zaplňování mezikruží mezi kanalizačním potrubím HOBAS (sklolaminát, DN 2400) a železobetonovými prefabrikáty, vloženými do štoly ražené štítem (průměr 3600 mm).

  Každý úsek byl vždy zaplňován ze dvou šachet ŠA - 1 - 04 až ŠA - 1 - 10 (hloubky šachet do 10 m). Pro každý úsek byly určeny čtyři plnící výstupy - dva kratší a dva dlouhé pro rovnoměrné zalívání mezikruží v průběhu plnění. K dopravě popílkocementové suspenze bylo použito mobilní vřetenové čerpadlo KTX 125/1 s dopravním množstvím až 10 m3 / h. Popílkocementová suspenze byla míchána a dopravována na místo automixy o kapacitě 8 m3. Standardní plnící kapacita činila 80 m3 / den při obsluze dvou pracovníků. Při zakončení zaplnění bylo mezikruží natlakováno pro vytlačení vzduchu a 100% zalití. Po každém ukončení zaplňování bylo nutné propláchnout vřetenové čerpadlo, hadice i potrubí čistou vodou, aby bylo umožněno další zaplňování.


  Ukázka zaplňování PŘEROV - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovice (rok 2015)

  Pohled do šachty ŠA-1-06 - místo
  zaplňování mezikruží

  Štola opevněná
  železobetonovými prefabrikáty
  a vložené potrubí HOBAS

  Zaplňovaný prostor - mezikruží

  Plnění vřetenového čerpadla KTX
  125 popílkocementovou směsí
  z domíchávače

  Zaplněný prostor mezikruží

  Zaplněný prostor mezikruží
  - odstranění hráze (bednění)   

  ZAPLŇOVÁNÍ MEZIKRUŽÍ CHRÁNIČKY PRO "VTL PLYNOVOD DN 1400 PN85 hranice SRN/ČR - HORA sv. KATEŘINY - ROZVADOV

  Místo: Jirkov u Chomutova
  Objednatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
  Plnící materiál: Popílkocementová suspenze CPS 7 (pevnost 7 MPa)
  Celkem zaplněno: 168 m3
  Datum: srpen - září / 2012

  Tato kanalizační roura o délce 163m slouží jako chránička pro plynovod pod silnicí a náspem vlakové tratě.

  Zaplňování mezikruží se z důvodu špatného přístupu provádělo netradičním způsobem a to zevnitř kanalizační roury HOBAS, kde byly přes její stěnu namontovány plnicí otvory s vývodem na požární hadici "B". Vnitřkem této kanalizační roury byla natažena požární hadice "B" pro dopravu popílkocementové suspenze od mobilního vřetenového čerpadla KTX 125/1. Suspenze byla dovážená v automixech o objemu 8m3. Popílkocementová suspenze byla čerpadlem dopravována až na celkovou vzdálenost roury, tj. 163m.

  Další ztížení práce bylo, že tato roura nebyla zatížena vodou a tudíž bylo nebezpečí nadzvednutí těchto rour vztlakem načerpávané suspenze do mezikruží.

  I přes tyto těžkosti bylo dosaženo 100% zaplnění.

  Celkem bylo do mezikruží zaplněno 168m3 popílkocementové suspenze o pevnosti 7MPa.


  Plnění vřetenového čerpadla KTX 125
  popílkocementovou směsí z domíchávače

  Zaplňování mezikruží potrubí HOBAS
  přes zazděný otvor

  Pohled do šachty na úvod potrubí

  Místo stavby Jirkov u Chomutova

  Napojení hadice ?B? na vývod
  a zaplňování suspenzí

  Nepřístupný konec potrubí HOBAS

   

  Ukázka zaplňování prostor kanalizačního sběrače B. Bystrica
  Objednatel: OHL ŽS, a .s., Bratislava


  Připravené roury HOBAS, průměr
  1 400 mm na vtažení do štoly

  Spouštění roury HOBAS do šachty
  Š 50N1

  Částečné zalité potrubí HOBAS
  popílkocementovou směsí ve výkopu

  Vytékání cementopopílkové směsi
  z hadice "B" do prostoru štoly
  kolem roury HOBAS


  Pohled do šachty Š 50N1
  před úplným zalitím rour HOBAS
  cementopopílkovou směsí

  Kontrola zaplňování prostoru přes
  šachtu Š 50N1

   

  Ukázka zaplňování cementopopílkové suspenze Olomouc
  Objednatel: IMOS Zlín s.r.o.


  Plnění vřetenového čerpadla
  KTX 125 popílkocementovou
  směsí z domíchávače

  Příprava potrubí HOBAS ve výkopu
  před zalitím popílkocementovou
  směsí

  Zalévání potrubí HOBAS
  popílkocementovou směsí přes
  čerpadlo KTX 125

  Zalité potrubí HOBAS
  popílkocementovou směsí ve výkopu   

  Nízkotlaká injektáž: Vodní dílo Bystřička
  Objednatel: DEV Company spol. s r.o.


  Injektování dutin v hrázi
  přes injektážní vrty

  Zásobník injektážních směsí

  Injektování dutin v hrázi
  přes injektážní vrty

  Injektování přehradní hráze přes vrty
  Copyright 2008 © Misha.in | Administrace